شماره گذاری 20000 کامیون به دلیل عدم دفع به تعویق افتاده است